วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

"องค์กรแห่งความสุข คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยใจ เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง "

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริการด้วยใจ และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกของบุคลากร

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ มีส่่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมช่น

4. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม (Core Value) : "CLPKH"

C : Continuous process improvement : มีการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

L : Agility : องค์กรที่ปรับตัวได้และมีความยีดหยุ่น

P : Patient Focus: ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

K : Knowledge : องค์กรแห่งการเรียนรู้

H : Health care teamwork : ทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ