จัดซื้อ จัดจ้าง
ลำดับที่ ชื่อหัวข้อ วันที่ download
1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID -19 21 พ.ค. 2564
2. ประกาศยกเลิกประกวดราคาปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชิ้อ COVID-19 9 มิ.ย. 2564
3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชิ้อ COVID-19 9 มิ.ย. 2564
4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.ค. 2564