คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
...
นพ.แชมป์ สุทธิศรีศิลป
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

...
นางนิตยา รุ่งเรือง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
...
นางพรทิพย์ ศรีสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
...
นางปาณิสรา ปัถยาวิชญ์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

...
นางณภัทร เดชไกรสร
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
...
นางรัตติกาล รุ่งเรือง
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
...
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์