ดัชนีความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2563
1. ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติตามหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน
3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ