ประวัติโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
...
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนตรราชสีมาขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หนองเต็ง จักราช เพื่อก่่อสร้างโรงพยาบาล พื้นที่ 59 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี (ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 ถึง 8 เมษายน 2581) ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นเงินทั้งสิ้น 72,128,100 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 ระดับ F3 ขนาด 30 เตียง (ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลระดับ F2 ขนาด 30 เตียง)